And Now, Apollo 11

Enjoy this bird’s-eye view.

Apollo 11 site LRO-505.jpg
Matt Hale