Panda Update, Baby Still Cute

The Smithsonian’s National Zoo’s female giant panda Mei Xiang gave Panda Cam viewers another sneak peek of her cub. (0:15)